toppic
当前位置: 首页> 今日财经> 优质股有哪些呢?

优质股有哪些呢?

2023-09-07 12:22:34
摩根资产管理中国

优质股有哪些呢?

中小企业板2007年度信息披露考核优秀的公司名单 
序号     公司代码         公司简称     评价结果

1.     002003     伟星股份     优秀

2.     002007     华兰生物     优秀

3.     002008     大族激光     优秀

4.     002014     永新股份     优秀

5.     002022     科华生物     优秀

6.     002024     苏宁电器     优秀

7.     002029     七 匹 狼     优秀

8.     002031     巨轮股份     优秀

9.     002033     丽江旅游     优秀

10.     002043     兔 宝 宝     优秀

11.     002046     轴研科技     优秀

12.     002048     宁波华翔     优秀

13.     002051     中工国际     优秀

14.     002060     粤 水 电     优秀

15.     002066     瑞泰科技     优秀

16.     002068     黑猫股份     优秀

17.     002080     中材科技     优秀

18.     002081     金 螳 螂     优秀

19.     002083     孚日股份     优秀

20.     002085     万丰奥威     优秀

21.     002092     中泰化学     优秀

22.     002097     山河智能     优秀

23.     002120     新海股份     优秀

24.     002122     天马股份     优秀


友情链接